Zanimivosti
There are no translations available.

1) NAGRADNA IGRA PODJETJA KREATIVA V SODELOVANJU Z REVIJO MESEČNIK – Preberite oktobrski Mesečnik, pošljite kupon in osvojite eno od treh nagrad.

Nagradna igra poteka od 28.10.2011 do 15.11.2011.
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE:
 
A) Organizator nagradne igre je Kreativa Robert Strniša s.p.,Pod Cvingerjem 1, 8350 Dolenjske Toplice v sodelovanju z Vašim kanalom, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto in revijo Mesečnik. Nagradna igre se izvede z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.

B) Nagradna igra poteka od 28.10.2011.- 15.11.2011.

C) Opis nagrade:

V nagradni igri bodo podeljene tri nagrade in sicer otroška postelja Smrkci (brez vzmetnice, za vzmetnico 90 x 190 cm) v vrednosti 160,00 EUR z DDV, dvodelna omara Panda v vrednosti 210,00 EUR z DDV in predalnik s tremi predali TURBO v vrednosti  140,00 EUR z DDV.  Skupna vrednost nagrad znaša 510,00 EUR z DDV. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede KREATIVA.

Nagrado bo nagrajenec prejel na sedežu podjetja KREATIVA, Pod Cvingerjem 1, 8350 Dolenjske Toplice v terminu od 21.11.2011 do 25.11.2011 v dopoldanskih urah s predhodno najavo na mobitel številki 031 314 375 (Robert). Prevoz organizira nagrajenec sam. Nagrada ni izplačljiva v gotovini ali zamenljiva za kakšno drugo nagrado.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Navedeni bruto znesek se všteva v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine)

D) Pogoji in sodelovanje v nagradni igri:

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri tako, da pošljejo originalni kupon, ki ga izrežejo v oktobrski reviji Mesečnik in ga pošljejo na Vaš kanal, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto  s pripisom "ZA NAGRADNO IGRO KREATIVA".

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji navedenimi v teh pravilih.
V nagradnem žrebanju bodo upoštevani kuponi, ki bodo bodo na naslov organizatorja prispeli v času od 28.10.2011 do 15.11.2011.Izžrebanec bo o nagradi in osnovnih podatkih potrebnih za njen prevzem, obveščen po pošti s pismom, poslanim najkasneje v treh delovnih dneh po žrebanju.

E) Ostala pravila nagradne igre:

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

- Se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali 

- Se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. je bil izžreban v 
  nasprotju s temi pravili ali 

- Se tudi po obvestilu izžrebanca in ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od teh navedenih v pravilih. Nagrade ni možno menjati za gotovino,niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrade.

Žrebanje bo 17.11.2011 na naslovu Vaš kanal, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto  izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz članov Kreative in Vašega kanala. žrebanje ne bo javno. Organizator bo poleg nagrajenca izžrebal še 1 rezervnega izžrebanca za nagrado, ki ga bo uporabil samo v primeru, da nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 14 dni od prejema obvestila organizatorja ali se na obvestilo o prejemu nagrade ne odzove. V primeru, da se zmagovalec ne odzove, organizator ponovi postopek z rezervnim izžrebancem. V kolikor se tudi ta ne odzove,si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu, kot so bili izžrebani (zmagovalec in rezervni izžrebanec). Zapisnik podpišejo vsi trije člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Ob prevzemu nagrad je izžrebanec dolžan sporočiti svojo davčno številko. Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil.

Izid nagradne igre bo objavljen na www.kreativcek.si in www.vaskanal.com. Nagrajenec  se strinja s tem, da so njegovi podatki – ime, priimek in kraj bivanja  objavijo na tej strani.

V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku 14 dni od prejema obvestila organizatorja, mu organizator ni dolžan izročiti nagrade, zmagovalec pa v tem primeru tudi ni upravičen do kakršnega koli nadomestila.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, državljani Republike Slovenije. Zaposleni v Kreativa Robert Strniša s.p., njegovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo morebiti utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci le te dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s temi podatki  upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo te podatke uporabljal za namene promocije podjetja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zmagovalec nagradne igre dovoljuje slikanje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja ter uporabo vseh slik, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti organizatorja.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna 3-članska komisija iz 6. točke, ki skrbi za izvedbo nagradne igre. Njena razlaga je dokončna in pritožba zoper njo ni mogoča.

Navedena pravila veljajo od dneva sprejetja, tj od 28.10.2011 dalje in so v času nagradne igre na vpogled na spletni strani www.kreativcek.si ali www.vaskanal.com.


Dolenjske Toplice, 28.10.2011 
                                                
Kreativa Robert Strniša s.p.
 

O nas


Kreativa je svojo pot pričela leta 2005. Od samega začetka se ukvarjamo z oblikovanjem, poslovnimi darili, celostnimi grafičnimi podobami, tiskom, ozvočenji prireditev,… 
Kasneje skozi proizvodnjo v lesni industriji in mednarodno trgovino spoznamo bistvo dodane vrednosti, ki jo skušamo predstaviti na trgu. Estetika, funkcionalne rešitve in izvirne ideje so naš osnovni cilj.
Bistvo je izhajati iz proizvodnje same in predstaviti izdelek z dodano vrednostjo v očeh kupca.
S čutom za prostorsko razporeditev in vključitev izdelkov v prostore skušamo v največjem obsegu...

Storitve

page1_img5

Intenzivno se vključujemo v razne aktualne projekte opremljanja prostorov s pohištvom iz standardnih proizvodnih programov ali po naročilu.

Več informacij na mobilni številki 031 314 375.

Zanimivosti